Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 04 lô đất tại phường Đông Vĩnh

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 07:20 22/06/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: UBND thành phố Vinh
Địa chỉ: số 27, đường Lê Mao

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh

Địa chỉ: Khối 5 phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 29/06/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: UBND phường Đông VĩnhSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 04 lô đất tại phường Đông Vĩnh 04 UBND thành phố Vinh 10,203,900,000 VNĐ 1,660,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 22/06/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 00:00 27/06/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh, UBND phường Đông Vĩnh, Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 27/06/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 28/06/2022

File đính kèm: