Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Là một khối tài sản bao gồm 04 QSDĐ đã được cấp GCNQSDĐ và một phần đất chưa được cấp GCNQSDĐ: - QSD đất thuộc thửa số 25, tờ bản đồ số 4 theo GCN số CI 273571 mang tên ông Đỗ Trần Nam Oanh. DT theo GCN: 248m2. DT thực tế: 248,7m2. - QSD đất thuộc t...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 07:25 22/06/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ PLEIKU
Địa chỉ: Số 119 Trần Quý Cáp, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum

Địa chỉ: 444 Trần Phú, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 16:00 28/07/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 34A Cù Chính Lan, thành phố Pleiku, tỉnh Gia LaiSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Là một khối tài sản bao gồm 04 QSDĐ đã được cấp GCNQSDĐ và một phần đất chưa được cấp GCNQSDĐ: - QSD đất thuộc thửa số 25, tờ bản đồ số 4 theo GCN số CI 273571 mang tên ông Đỗ Trần Nam Oanh. DT theo GCN: 248m2. DT thực tế: 248,7m2. - QSD đất thuộc thửa số 27, tờ bản đồ số 04 theo GCN số AE 122338 mang tên mang tên bà Đinh Thị Nhụ và ông Phan Chừng đã chuyển nhượng cho ông Đỗ Trần Nam Oanh. DT theo GCN: 289,5m2. DT thực tế giảm so với diện tích theo GCN là 8,7m2. - QSD đất thuộc thửa số 209, tờ bản đồ số 04 theo GCN số CM 610431 mang tên bà Nguyễn Thị Kim Nhung. DT theo GCN: 48m2. - QSD đất thuộc thửa số 208, tờ bản đồ số 04 theo GCN số CM 610430 mang tên bà Nguyễn Thị Kim Nhung. DT theo GCN: 48m2. DT thực tế: 46m2. - Đất chưa được cấp GCNQSDĐ có DT là 29,4m2.* Tài sản gắn liền trên đất: Nhà ở 07 tầng và một số tài sản khác. Tổ 17 (nay là tổ 10), phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 15,502,195,000 VNĐ 2,300,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:15 17/06/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 25/07/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016. Khách hàng đăng kí tham gia đấu giá nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 25/07/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 23:59 27/07/2022

File đính kèm:


Nguồn: https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-cong-khai-viec-dau-gia/La-mot-khoi-tai-san-bao-gom-04-QSDD-da-duoc-cap-GCNQSDD-va-mot-phan-dat-chua-duoc-cap-GCNQSDD-QSD-dat-thuoc-thua-so-25-to-ban-do-so-4-theo-GCN-so-CI-273571-mang-ten-ong-Do-Tran-Nam-Oanh-DT-theo-GCN-248m2-DT-thuc-te-248-7m2-QSD-dat-thuoc-thua-so-27-to-ban-do-so-04-theo-GCN-so-AE-122338-mang-ten-mang-ten-ba-Dinh-Thi-Nhu-va-ong-Phan-Chung-da-chuyen-nhuong-cho-ong-Do-Tran-Nam-Oanh-DT-theo-GCN-289-5m2-DT-thuc-te-giam-so-voi-dien-tich-theo-GCN-la-8-7m2-QSD-dat-thuoc-thua-so-209-to-ban-do-so-04-theo-GCN-so-CM-610431-mang-ten-ba-Nguyen-Thi-Kim-Nhung-DT-theo-GCN-48m2-QSD-dat-thuoc-thua-so-208-to-ban-do-so-04-theo-GCN-so-CM-610430-mang-ten-ba-Nguyen-Thi-Kim-Nhung-DT-theo-GCN-48m2-DT-thuc-te-46m2-Dat-chua-duoc-cap-GCNQSDD-co-DT-la-29-4m2-Tai-san-gan-lien-tren-dat-Nha-o-07-tang-va-mot-so-tai-san-khac--142486.html