Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Toàn bộ Khoản nợ của bà Dương Thị Tuyết và ông Đặng Văn Hùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Vĩnh Phúc theo Hợp đồng tín dụng số 654/HĐTDTDH-CN ngày 01/10/2015

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001511

  Đấu giá viên: Đinh Minh Quỳnh

  Thời gian bắt đầu:  22/08/2022 09:00:00

  Thời gian kết thúc: 22/08/2022 10:00:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã bị hủy

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Khoản nợ của bà Dương Thị Tuyết và ông Đặng Văn Hùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Vĩnh Phúc theo Hợp đồng tín dụng số 654/HĐTDTDH-CN ngày 01/10/2015

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Vĩnh Phúc
  Đã hủy
  Giá khởi điểm: 2015000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X