Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Lô cáp đồng thanh lý đợt3 năm 2022 của Viễn thông Bình Phước

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001475

  Đấu giá viên: Nguyễn Chí Hiếu

  Thời gian bắt đầu:  04/07/2022 14:00:00

  Thời gian kết thúc: 04/07/2022 15:00:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã bị hủy

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Lô cáp đồng thanh lý đợt 3 năm 2022 của Viễn Thông Bình Phước

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Viễn thông Bình Phước
  Đã hủy
  Giá khởi điểm: 3906305000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X