Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Tài sản cũ, hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Bắc Ninh

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001474

  Đấu giá viên: Nguyễn Thuỳ Giang

  Thời gian bắt đầu:  30/06/2022 10:00:00

  Thời gian kết thúc: 30/06/2022 11:30:00

  Số lượng tài sản: 2

  Cuộc đấu giá đã bị hủy

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Lô số 2: Điều hòa thanh lý

  Lot: Lot 2
  Chủ TS: Viễn thông Bắc Ninh
  Đã hủy
  Giá khởi điểm: 91832830 VNĐ
 • Lô số 1: Cáp đồng cũ, hỏng thanh lý

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Viễn thông Bắc Ninh
  Đã hủy
  Giá khởi điểm: 12403782908 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X